• Horizon Onderwijs

 • Share on LinkedInShare on FacebookTweet about this on TwitterPrint this pageEmail to someone

  Ga direct naar de site >>

  Instituut Mr. Schats SO

  Het Instituut Mr. Schats Noord en Zuid zijn scholen voor primair cluster 4 onderwijs. De leeftijd van de leerlingen is van 4 t/m 12 jaar. Om met onze leerlingen tot onderwijs te komen moet er veel aandacht worden besteed aan pedagogische aspecten. Het geven van onderwijs blijft hoe dan ook centraal staan.

  Doelgroep

  De leerlingen die wij onder onze hoede krijgen, hebben primaire gedrags- en persoonlijkheidsproblemen, veelal voortkomend uit angst, gebrek aan basisveiligheid, en/of een verstoorde gezins- en opvoedingssituatie en/of organische problemen. Dit uit zich vaak in een overschrijding van de tolerantiegrens ten opzichte van de sociale omgeving. In wezen is er sprake van een conflict tussen het kind en zijn opvoedingsmilieu. Deze sociaal-emotionele problematiek gaat vaak samen met slechte schoolprestaties, geringe motivatie en slechte concentratie. Het gaat veelal om heel kwetsbare kinderen met een negatief zelfbeeld.

  De school ziet het als haar opdracht om deze in hun ontwikkeling bedreigde kinderen dusdanige onderwijsleersituaties aan te bieden, dat ze zich zowel in emotioneel, sociaal als cognitief opzicht zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen. In onze visie vormt een positief zelfbeeld één van de belangrijkste fundamenten waarop een kind kan bouwen aan zijn ontwikkeling. Vanuit een groeiend zelfvertrouwen leert een kind om te gaan met zijn omgeving.

  Locatie Noord

  Het Instituut Mr. Schats, locatie Noord, is gevestigd in Rotterdam-Schiebroek. Instituut Mr. Schats is een cluster 4 school dat speciaal onderwijs (SO) biedt aan leerlingen van 4 tot en met 12 jaar met complexe leer-en/of gedragsproblematiek, autisme en/of een aan autisme verwante stoornis. De locatie Noord biedt onderwijs aan ongeveer 80 leerlingen.

  De school geeft onderwijs aan leerlingen met ernstige gedragsstoornissen die gebaat zijn bij lessen in een groep met veel structuur en duidelijkheid, waarbij het reguliere onderwijsprogramma aangeboden wordt. De leerlingen met autisme of een aan autisme verwante stoornis, krijgen in aparte groepen les. Ook zijn er twee groepen voor leerlingen in de leeftijd van 4 t/m 6 jaar (kleutergroepen).

  Ambulante begeleiding

  Wanneer leerlingen uitstromen naar regulier onderwijs biedt het Instituut Mr. Schats ambulante begeleiding. Deze begeleiding richt zich zowel op de leerling als op de ontvangende school. Ook wordt er preventieve ambulante begeleiding geboden en ambulante begeleiding aan leerlingen met leerling gebonden financiering (LGF).

  Locatie Zuid

  Instituut Mr. Schats, locatie zuid is te vinden op de kastanjedaal 1 te Rotterdam. De school is een cluster 4 school en biedt speciaal onderwijs (SO) aan 68 leerlingen met een complexe leer-en/of gedragsproblematiek in de leeftijd van 6 tot en met 14 jaar.

  De school kent verschillende klassen, namelijk:

  • een structuurgroep waarin 10 leerlingen individueel onderwijs krijgen waar veel aandacht is voor regels en regelmaat.
  • een groep voor moeilijk lerende kinderen met extra aandacht voor doe-activiteiten.
  • drie heterogeen samengestelde groepen, onderverdeelt op leeftijd. Er wordt groepsgewijs onderwijs geboden.
  • een PDD-NOS-groep, voor kinderen met aan autisme verwante problematiek. In deze groep wordt voornamelijk individueel gewerkt, waarbij voorspelbaarheid en duidelijkheid belangrijk zijn.

  Daarnaast kent de school een VSO-klas. Deze klas is specifiek bedoeld als schakelmogelijkheid tussen het speciaal onderwijs en het vervolgonderwijs voor de kinderen met aan autisme verwante stoornissen. Er wordt individueel gewerkt aan de basisvorming van het voortgezet onderwijs.

  Horizon Instituut Mr. Schats Noord

  Van Enckevoirtlaan 129
  3052 KR Rotterdam
  T: 010-4228876
  E: schats-noord@horizon.eu

  Horizon Instituut Mr. Schats Zuid

  Kastanjedaal 1
  3075 LT Rotterdam
  T: 010-4835686
  E: schats-zuid@horizon.eu

  disclaimer biezonder.nl