Instituut Mr. Schats Noord

Instituut Mr. Schats Noord

Het Instituut Mr. Schats Noord en Zuid zijn scholen voor speciaal onderwijs. Er wordt veel aandacht besteed aan pedagogische aspecten. Het geven van onderwijs blijft hoe dan ook centraal staan.

De leerlingen hebben primaire gedrags- en persoonlijkheidsproblemen, veelal voortkomend uit angst, gebrek aan basisveiligheid, en/of een verstoorde gezins- en opvoedingssituatie en/of organische problemen. Dit uit zich vaak in een overschrijding van de tolerantiegrens ten opzichte van de sociale omgeving. In wezen is er sprake van een conflict tussen het kind en zijn opvoedingsmilieu.
Deze sociaal-emotionele problematiek gaat vaak samen met slechte schoolprestaties, geringe motivatie en slechte concentratie. Het gaat veelal om heel kwetsbare kinderen met een negatief zelfbeeld. De school ziet het als haar opdracht om deze in hun ontwikkeling bedreigde kinderen dusdanige onderwijsleersituaties aan te bieden, dat ze zich zowel in emotioneel, sociaal als cognitief opzicht zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen. In onze visie vormt een positief zelfbeeld één van de belangrijkste fundamenten, waarop een kind kan bouwen aan zijn ontwikkeling. Vanuit een groeiend zelfvertrouwen leert een kind om te gaan met zijn omgeving.

‘Gewoon waar het kan en speciaal waar het nodig is’

Dit kenmerkt onze school het beste.
Elk kind is van nature nieuwsgierig, wil zich ontwikkelen en ‘groot’ worden. Bij onze leerlingen lukt dat niet altijd meer op eigen kracht en zeker niet in het tempo en de aanpak van het regulier onderwijs. Wij willen bereiken dat onze leerlingen (weer) met plezier naar school gaan en dat zij gaan ervaren dat leren zin heeft en lukt. Dat naar school gaan en leren tot iets positiefs kan leiden.
Goed cluster 4 onderwijs begint dan ook met het (h)erkennen van de specifieke vraag van de leerling: “Wat heb ik nodig om tot leren, tot ontwikkeling te komen?”Middels een duidelijke, gestructureerde werkomgeving met heldere en wederzijds geaccepteerde grenzen komen tot een werkhouding en interesse die de ontwikkeling van de eigen vaardigheden en kennis mogelijk maakt. De grondgedachte is dat de één de ander als persoon accepteert. Dat betekent voor ons dat bij ongewenst gedrag niet de leerling maar zijn gedrag wordt bekritiseerd of veroordeeld.
Sfeer is van grote invloed op de manier waarop de leerlingen de school beleven. Binnen de school gelden eenduidige, transparante omgangs- en gedragsregels die er voor moeten zorgen dat iedereen er zich veilig voelt.

Wij willen leerlingen voorbereiden op terugkeer naar het reguliere (speciaal) basisonderwijs of doorstroming naar regulier- of speciaal voortgezet onderwijs.

Ons doel is tevens het begeleiden van de leerlingen naar een harmonieuze persoonlijkheid en naar een grotere zelfredzaamheid om zich bij verder onderwijs en in de maatschappij zo zelfstandig mogelijk te kunnen bewegen.

Agenda

22-02-2016Voorjaarsvakantie
25-02-2016Paasvakantie
22-04-2016Studiedag
22-04-2016Studiedag
25-04-2016Meivakantie